logo

nadpis

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

 

                                                                      I. Všeobecná ustanovení


Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky smluvní vztahy vznikající mezi společností  Fibo Trading s.r.o., Vítkova 242/13, 186 00 Praha 8, zapsaná v OR  vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 134574; IČO: 28239300  DIČ: CZ28239300  (dále jen prodávající) platí pro všechny dodávky zboží  a služeb realizované prodávajícím a to jak právnickým tak i fyzickým osobám ( dále jen kupující).

 

 1. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu kupní smlouvy, podepsané oběma smluvními stranami, nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným  potvrzením objednávky  prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícímu.
 2. Vstoupí-li kupující do obchodního vztahu s prodávajícím objednáním zboží, vzniká tím kupní smlouva a kupující současně tímto akceptuje všeobecné obchodní podmínky prodávajícího.
 3. Při objednání nestandardního zboží nebo požadavku nestandardního termínu dodání si prodávající vyhrazuje právo stanovit mimořádné podmínky prodeje a zálohovou platbu.

 

                                                                     II. Nabídka, objednání, kupní cena, vzorky

 

  1. Nabídka prodávajícího je nezávazná, pokud není uvedeno jinak.
  2. Platnost nabídky je  3 měsíce  ode dne vystavení, pokud není uvedeno jinak.
  3. Kupující obvykle zasílá své objednávky zboží písemně, a to buď faxem,  e-mailem nebo poštou. Písemná objednávka musí obsahovat:                                
  4.                   - IČO, DIČ kupujícího

 

                     - Číslo objednávky kupujícího

 

                     - Datum a místo dodání

 

                     - Fakturační adresu, adresu místa dodání pokud se liší od fakturační adresy

 

                     - Osobu zodpovědnou za převzetí zboží, její jméno, funkci a telefon

 

                     - Specifikaci objednaného zboží, služby (název, množství, celkovou cenu) a odkaz na nabídku prodávajícího

 

                    - Podpis osoby, která objednávku vystavila (platí to pro faxové objednávky)
 1. Kupní cena je stanovena na základě nabídky prodávajícího nebo v souladu s obchodními podmínkami platnými v den objednání zboží
 2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu, pokud není uvedeno jinak.
 3. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, které budou samostatně účtovány ve faktuře, pokud není uvedeno jinak.
 4. Vzorky poskytnuté prodávajícím jsou určeny pouze pro informaci o nabízených produktech, jejich technické specifikaci, vzhledu apod.


                                                                      III. Dodávky

 

  1. Pokud není uvedeno jinak, je místem dodání adresa objednatele, kterým byla objednávka vystavena.
  2. Prodávající potvrdí kupujícímu termín dodání zboží zasláním písemného potvrzení objednávky.
  3. Prodávající dodá zboží na základě dodacího listu, převzetí  kterého musí být potvrzeno osobou, která je uvedena na objednávce kupujícího jako oprávněná k převzetí zboží. V případě, že oprávněná osoba není přítomna na místě dodání, je kupující povinen zajistit novou oprávněnou osobu k převzetí zboží.
  4. Zboží může být doručeno následujícím způsobem:
  5.                   - Přepravcem na dobírku

 

                     - Přepravcem bez dobírky

 

                     - Osobní odběr kupujícího

 

                     - Přepravou prodávajícího

 

 1. Podpisem převzetí dodacího listu stvrzuje kupující jeho správnost a shodu s dodaným zbožím. Veškeré neshody dodávky zboží je kupující povinen uvést na dodacím listě při převzetí zboží.


                                                                      IV. Platební podmínky

 

 1. Pokud není dohodnuto jinak, je prodávajícím vždy požadována platba předem či hotově při převzetí zboží.
 2. Pokud je vystavena faktura na zboží, její splatnost je 14 dní, pokud není uvedeno jinak.
 3. Datem zaplacení faktury je považován den, kdy je fakturovaná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.
 4. Faktura je zaplacena tehdy, pokud je zaplacena celá hodnota faktury, ne pouze její část.
 5. Je-li kupující v prodlení s plněním jakéhokoli platebního závazku vůči prodávajícímu, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit veškeré dodávky pro kupujícího v případě, že je kupující v prodlení s plněním svých závazků vůči prodávajícímu.
 7. Prodávající je oprávněn provést započtení vzájemných závazků a pohledávek i bez souhlasu kupujícího.
 8. Uplatnění reklamace na převzaté zboží nezakládá kupujícímu právo odkládat platbu za vyfakturované a dodané zboží, které si objednal. Pozdržení platby bude považováno za neplnění závazků ze strany kupujícího.
 9. Každý daňový doklad vystavený prodávajícím musí odpovídat zákonným podmínkám.
 10. Dodané a převzaté zboží je majetkem prodávajícího do doby plného uhrazení fakturované částky na účet prodávajícího.


                                                                      V. Reklamace a vady zboží

    1.  Množstevní reklamace:

 • Kupující má povinnost vyznačit jakékoliv nesrovnalosti v dodávce na dodacím listě neprodleně po převzetí zboží, uvést jméno a podpis přebírajícího zboží a podpis řidiče.
 • Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.
 • Kupující je povinen neprodleně informovat prodávajícího o zjištěných nedostatcích v dodávce zboží. Je nutné zaslat příslušný dodací list s uvedenými neshodami faxem, e-mailem prodávajícímu.
 • Neshody, které nebudou vyznačeny na dodacím listě a podepsány zodpovědnými osobami, nebudou prodávajícím akceptovány.
 • Skryté vady, které nebudou zřejmé při převzetí zboží, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 dnů od obdržení zboží. Vždy je nutné pro reklamaci předložit dodací list na zboží.
 • Následně musí být reklamace řádně uplatněna nejpozději do 5 dnů.

    2.  Kvalitativní reklamace:

 • Kupující je povinen nahlásit vadu zboží neprodleně po jejím zjištění.
 • Kvalitativní reklamace musí být vždy posouzena prodávajícím.
 • Kupující musí umožnit přístup k vadnému zboží prodávajícímu.
 • Kupující nemá nárok uplatňovat reklamaci na zboží, které bylo špatně skladováno nebo poškozené neodbornou manipulací.
 • Kupující je povinen vždy uplatnit reklamaci písemným způsobem, ve stanovené lhůtě a předložit dodací list, vystavenou fakturu prodávajícím. Dále kupující doloží prodávajícímu veškerou technickou dokumentaci, která s reklamací souvisí.
 • Prodávající nenese odpovědnost za skutečnost, že dodané zboží je vhodné a funkční k použití pro konkrétní aplikaci, pokud dodávka nebyla součástí technického řešení.

 


                                                                     VI. Ostatní závěrečná ustanovení

 

   1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující je v prodlení s placením závazků vůči prodávajícímu.
   2. Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
   3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku neruší, obě strany musím mít 30 dnů na vyjádření
   4. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží jehož se odstoupení týká).
   5. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení v dodacím listě a faktuře částečného plnění dodávky o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu eventuálně škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (faxem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující automaticky souhlasí s náhradním termínem dodání zboží.
   6. Kupující objednáním zboží souhlasí s obchodními podmínkami prodávajícího volně zveřejněnými na webových stránkách prodávajícího.
   7. Tato verze Všeobecných obchodních a dodacích podmínek společnosti Fibo Trading s.r.o. vstupuje v platnost od 1.1.2011.

 

Novinky

15/02/2019, 10:42
Úspěšně jsme absolvovali recertifikační audit systému QMS dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016.
15/02/2019, 10:41
Zavádíme nový izolační materiál s označením cosTherm ®  U.200, který je především určen pro průmysl zpracování plastů a gumárenský...